Thursday, August 25, 2011

Interview time!

Здравейте всички! Днес ще се срещнем с вдъхновяващата Диана. бг версия на интервюто - надолу в поста

Hello all! Today we meet with inspiring artist Diana.

When did you first started making art?

I was born in the family of painters. I grew up in this atmosphere with brush, pencil and canvas. The Louvre have some of my grandfather’s paintings. Many years later my daughter was studying and drawing in the Louvre…
I cannot imagine another way of living… I think that one can make art his whole life. It’s just a question of choice what exactly one would do.

What is the main difference between art and craft? Is there a craft without art or the opposite?

When you put your soul in your craft, it is already a piece of art. In the same time the world is full with crafters “painters”… I think it’s in the relations with the things we do. We have the power to make it craft or art.

What kinds of art do you do right now?

My soul is in the art… I love working with textile and other materials. I’m always experimenting.
Two weeks ago I moved from Bulgaria to Singapore. Everything is new and different. A whole new world… And this will lead to a whole new way of expressing myself through art.

Tell us more about the clutches you make.

Yes, I will tell you about the little official clutches. They are very inspiring for me. They take time and efforts, but the pleasure I feel while making a new plastic is unlike anything other. Many of those complex designs are not shown on the photos, they are individual orders. When I see a beautiful material I instantly get the image of the future design. And I am restless until I finish it. When I work I disappear, I’m not there – there are only inspiration and joy. I don’t know if I can put it into words… It’s difficult to explain, but that’s the truth.

Is there any other way you get inspired?

Only God is an Artist. I’m a tool in his hands. I love when God plays through me! Inspiration is everywhere. It’s in the falling leaf and in the smile of a kid. In two eyes in love and in the bright stars... in the little grass and in the flight of the eagle... and in the running wolf...

Do you use a special technology for you clutches?

The technology itself is not at all difficult. I make the design from textile and with hundreds little invisible stitches I finish it. I can guarantee its strength and long life.
We are learning all the time. There are lots of different technologies. I also use special technics in my paintings and pillows for meditation.

Thank you for this interview!

Thanks for the invite! I’ll be glad if I was of any help. I wish all our readers joy and health! And be very inspired!

Interview by Sevda


Кога и как започна да се занимаваш с изкуство?

Родена съм в семейство на художници. Израстнах в тази атмосфера с четка, молив и лист. Фондът на Лувъра притежава картини на дядо ми. Години по-късно малката ми дъщеря учи и рисува в Лувъра...
Не познавам друг начин на живот...Според мен човек може да твори целия си живот. Просто е въпрос на избор накъде ще поеме.

Според теб каква е разликата между занаят и изкуство? Има ли занаят без изкуство или обратното?

Когато човек влага душа и сърце в занаята си, то той вече е изкуство. Както и света е пълен със занаятчии „художници”... Мисля, че е въпрос на отношение към това, с което се занимаваме. И от нас зависи дали това ще е творчество или манифактура.

С какви видове изкуство или занаяти се занимаваш в момента?

Душата ми е в творчеството... Много обичам да се занимавам с текстил и други материи. Винаги експериментирам. И сега е така.
Преди две седмици се преместих от България в Сингапур. Тук всичко е ново, различно за мен. Съвсем нови усещания. Това ще породи и нов изблик на творчество...

Разкажи ни повече за чантите, които правиш.

Да, ще разкажа за малките официални чанти. Много ме вдъхновяват. Отнема време, има ръчен труд, но удоволствието, което изпитвам от създаването на една нова пластика, е неповторимо. Многобройните и сложни пластики не са показани на снимки, те са индивидуални поръчки . Когато видя някоя красива материя в мен възниква образа на бъдещата картина. И не намирам спокойствие, докато не я завърша. Когато работя, аз изчезвам, няма ме – остават само вдъхновението и радостта... Не знам дали мога да го обясня, трудно е да се разкаже, но е така.

Откъде другаде намираш вдъхновение за дизайните си?

Само Бог е Творецът. Аз съм негов инструмент. Обичам когато Бог си играе и чрез мен!
Вдъхновението е навсякъде. То е и в падащия лист от клончето и в детската усмивка. В две влюбени очи и в греещите звезди... В малката тревичка и в полета на орела... И в тичащия вълк...

Използваш ли някаква специална техника за изработка?

Самата технология не е сложна. Оформям от плата фигурата, която искам да получа, и с хиляди малки невидими бодове с игла и конец завършвам лицето на чантичката. Давам гаранция за здравина и издръжливост.
Човек се учи цял живот. Има много технологии. Аз също използвам и в картините си, и във възглавниците за медитация специални технологии.

Благодаря за интервюто!

Благодаря за поканата! Много ще се радвам ако с нещо съм била полезна. Желая на всички наши читатели радост и здраве! И много творческо вдъхновение!

Въпросите са от Севда


^Listing


^Listing


^Listing

^Listing

1 comments:

Vara said...

I love your work,Diana!Thank you so much for sharing your talents!I wish you great success!

Post a Comment

 
Copyright © SVETLYK | Theme by BloggerThemes & frostpress | Sponsored by BB Blogging